Thursday, November 5, 2009

Μετά την εκτροπή του Αχελώου, τώρα η εκτροπή του Αώου!

Οι εκτροπές-εντροπές ποταμών έγιναν μόδα και απειλούν την Πίνδο

Μετά την εκτροπή του Αχελώου, τώρα η εκτροπή του Αώου!Ανατροπή των κανόνων της φύσης αλλά και της λογικής αποτελεί, σύμφωνα με περιβαλλοντικές οργανώσεις, το αναχρονιστικό σχέδιο μεταφοράς 70 εκατ. κυβικών μέτρων νερού τον χρόνο, από το Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνδου και συγκεκριμένα την περιοχή της Βάλια Κάλντα, για εμπλουτισμό της λίμνης των Ιωαννίνων (Παμβώτιδας).Η άντληση νερού από την κοίτη του ποταμού, η επαναφορά του στη Λίμνη Πηγών Αώου και η εν συνεχεία διοχέτευσή του στη λίμνη Παμβώτιδα (και τα συνοδά έργα, όπως η διάνοιξη δρόμων και οι εκχερσώσεις), αντιβαίνουν στη λογική της αειφόρου ανάπτυξης και στην υποχρέωση της χώρας για ορθολογική διαχείριση των υδάτων. Το έργο αυτό είναι διπλά καταστροφικό, καθώς εκτός από την προφανή οικολογική καταστροφή στο υδάτινο σύστημα του Αώου, απειλεί να «ξεπλύνει» το περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται στα Γιάννενα και καθημερινά υποβαθμίζει το οικοσύστημα της Παμβώτιδας.Σύμφωνα με το νομικό καθεστώς του Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου, η ζώνη ΙΙ, όπου προβλέπεται να γίνει η κατασκευή του αγωγού για μεταφορά του νερού και η διάνοιξη οδού, ορίζεται ως ζώνη διατήρησης οικοτόπων και ειδών, στην οποία απαγορεύονται τέτοιου είδους δραστηριότητες.«Παλιά υπόθεση, με νέες παραλλαγές» χαρακτηρίζουν το προτεινόμενο έργο οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που μετέχουν στον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου. Οι απόπειρες καταλήστευσης του υδάτινου δυναμικού του Αώου κρατούν από το 1981 και επανέρχονται κάθε φορά παραλλαγμένες και προσαρμοσμένες σε νέα δεδομένα. Δυστυχώς, το διακύβευμα παραμένει πάντα το ίδιο, η αλόγιστη εκμετάλλευση του νερού και η υποβάθμιση της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής. Όπως τονίζουν οι οργανώσεις, WWF Ελλάς, Καλλιστώ, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Πίνδος Περιβαλλοντική και Αρκτούρος, την ίδια στιγμή στη Νότια Πίνδο συντελείται ένα αντίστοιχο περιβαλλοντικό έγκλημα, καθώς παρά τις έξι διαδοχικές ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, τα έργα για την εκτροπή του Αχελώου συνεχίζονται.«Μία θετική γνωμοδότηση σημαίνει ότι ο Φορέας Διαχείρισης, σκοπός του οποίου είναι η προστασία των πολύτιμων φυσικών χαρακτηριστικών του Εθνικού Πάρκου, θα ανοίξει τον δρόμο για την υλοποίηση ενός καταστροφικού για την περιοχή έργου. Μία αρνητική γνωμοδότηση, θα μπορούσε να δώσει ένα οριστικό τέλος σε μία ιστορία που με διάφορες μορφές έρχεται και επανέρχεται τα τελευταία τριάντα χρόνια. Οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν να σεβαστούν την περιβαλλοντική νομοθεσία», δηλώνει Κώστας Τζιόβας, εκπρόσωπος των περιβαλλοντικών οργανώσεων στο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης.
Σημειώσεις προς συντάκτες:

1. Τα σχέδια για το συγκεκριμένο έργο γνωστοποιήθηκαν σε πρόσφατη συνεδρίαση του Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος κλήθηκε να γνωμοδοτήσει επί της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης του έργου που σχεδιάζεται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Προς το παρόν, λόγω της αντίδρασης των περιβαλλοντικών οργανώσεων και άλλων φορέων, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αναβληθεί για επόμενη συνεδρίαση.

2. Βάσει της ΚΥΑ χαρακτηρισμού του Εθνικού Πάρκου (ΚΥΑ 23069/2005, ΦΕΚ Δ’639/14.6.2005), οι δραστηριότητες που επιτρέπονται στη ζώνη ΙΙ του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου αφορούν κυρίως την επιστημονική έρευνα, εργασίες διαχείρισης της δασικής βλάστησης, των σημαντικών οικοτόπων και των προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας, τη συντήρηση των υποδομών με σκοπό τη διαχείριση και τη φύλαξη της περιοχής, τη συντήρηση και βελτίωση των μονοπατιών, τη συντήρηση και χρήση υφιστάμενων οδών και άλλες παρόμοιες ήπιες δραστηριότητες. Ιδιαίτερα σε όλη την έκταση του Εθνικού Πάρκου (συμπεριλαμβανομένων των Ζωνών Ι και ΙΙ) και της Περιφερειακής Ζώνης, απαγορεύεται η κατασκευή έργων και η εγκατάσταση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στην πρώτη (Α) κατηγορία του άρθρου 3 του ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 και εφαρμόζεται από την ΚΥΑ 15393/2332/5.8.2002, στην οποία κατηγορία ανήκει και το προτεινόμενο έργο.

3. Βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας -πλαίσιο για τα ύδατα- 2000/60/ΕΚ, η διαχείριση του νερού πρέπει να γίνεται σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού, αναγνωρίζοντας την ανάγκη προστασίας των υδάτινων και χερσαίων οικοσυστημάτων που βρίσκονται σε αυτήν. Θεσμοθετείται επίσης η υποχρέωση λεπτομερούς προγραμματισμού της χρήσης των υδάτινων πόρων, μέσω της κατάρτισης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑ), ώστε να αποφεύγονται οι λύσεις που δεν συνάδουν με τις αρχές της αειφορίας και να αποτρέπονται οι μη αναστρέψιμες βλάβες του περιβάλλοντος. Από το 2009 και μετά, κάθε σχέδιο ή πρόγραμμα που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους ή στην ποιότητα των υδάτων, θα πρέπει να συντονίζεται με τις διατάξεις των ΣΔΛΑ, ώστε να επιτυγχάνονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα.

No comments: