Friday, August 14, 2009

ΚΥΑ Δ6/Β/14826 "Μέτρα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο

ΚΥΑ Δ6/Β/14826 "Μέτρα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο
δημόσιο τομέα"
Στις 17 Ιουνίου δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ6/Β/14826/2008
(ΦΕΚ 1122Β) των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης που
αφορά την εξειδίκευση των μέτρων του Νόμου-Πλαίσιο 3661 (ΦΕΚ Α
89/19.5.2008) "Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των
κτιρίων" για τα δημόσια κτήρια. Στην Απόφαση αυτή καθορίζονται
προδιαγραφές και κανονισμοί για τον έλεγχο και τη συντήρηση των
συστημάτωνν θέρμανσης/ψύξης των κτηρίων που στεγάζουν υπηρεσίες του
δημόσιού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και προδιαγραφές για
τις εσωτερικές συνθήκες φωτισμού και αερισμού που θα πρέπει να
επικρατούν σε αυτά.

Συνοπτικά, η ΚΥΑ αναφέρεται στις εξής διατάξεις, που εφαρμόζονται
υποχρεωτικά σε όλα τα κτήρια του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα (ιδιόκτητα ή μισθωμένα):
Σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου


Για όλα τα κτήρια που βρίσκονται σε περιοχές με ενεργό δίκτυο φυσικού
αερίου κατατίθεται υποχρεωτικά αίτηση σύνδεσης μέχρι 31.12.2008.
Αντίστοιχη υποχρέωση ισχύει για περιοχές που δεν υπάρχει ακόμα ενεργό
δίκτυο, όπου θα κατατίθεται άμεσα αίτηση σύνδεσης με την ενεργοποίηση
του δικτύου.
Μείωση αέργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων


Εγκαθίσταται υποχρεωτικά, μέχρι 31.12.2008, κατάλληλος εξοπλισμός
αντιστάθμισης της αέργου ισχύος των ηλεκτρικών καταναλώσεων των
κτηρίων, για την αύξηση του συντελεστή ισχύος τους (συνφ) σε επίπεδο
κατ' ελάχιστον 0,95.
Προληπτική συντήρηση κλιματιστικών εγκαταστάσεων


Μία φορά κατ' έτος θα διενεργείται προληπτική συντήρηση και ο πίνακας
ελέγχου (Παρ. ΙΙΙ) θα τοποθετείται σε ευδιάκριτη θέση του κτηρίου. Ο
έλεγχος αφορά κλιματιστικές μονάδες γραφείου, ημικεντρικές και
κεντρικές και πραγματοποιείται στα στοιχεία τους που βρίσκονται τόσο
σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους (ενδεικτικά ο καθαρισμός
του συμπυκνωτή, εξατμιστή, ανεμιστήρων ή φίλτρων και ο έλεγχος
διαρροών του ψυκτικού κυκλώματος).
Εσωτερικό περιβάλλον


Καθορίζεται η επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία στους 27οC τη χειμερινή
και στους 19οC την καλοκαιρινή περίοδο. Η ποσότητα του φρέσκου αέρα
συνίσταται να είναι 0.4lt/sec/m2 θεωρώντας επιθυμητή ροή τα 7lt/sec/
άτομο. Οι προδιαγραφές βασίζονται στον κανονισμό CEN Standard
prEN15251.
Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού


Μέχρι την 31.5.2009 αντικαθίστανται υποχρεωτικά όλα τα φωτιστικά
σώματα που αποτελούνται από λαμπτήρες πυρακτώσεως ή φθορισμού κλάσης
ενεργειακής απόδοσης κατώτερης της Β', με λαμπτήρες φθορισμού κλάσης
ενεργειακής απόδοσης Α' ή Β', εφοδιασμένους με ενσωματωμένο ή
εξωτερικό στραγγαλιστικό πηνίο και λοιπές οριζόμενες προδιαγραφές.
Κάθε νέα παραγγελία φωτιστικών σωμάτων και πριν την καθοριζόμενη
ημερομηνία θα γίνεται σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές.
Καθορίζονται επίσης επιθυμητά επίπεδα φωτισμού ανά τύπο χώρου. Οι
τιμές αυτές βασίζονται στο πρότυπο CEN Standard EN12464-1. Σε
περίπτωση που σε υπάρχοντα κτήρια το επίπεδο φωτισμού χωρίς την
παρουσία ηλιακού φωτός διαφέρει περισσότερο από 150lux σε σχέση με το
οριζόμενο, τότε αλλάζει η διάταξη των φωτιστικών σωμάτων στο
συγκεκριμένο χώρο.
Εγκατάσταση διατάξεων αυτοματισμού


Προτείνεται η εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού στους διδρόμους και
τους κοινόχρηστους χώρους για τον έλεγχο της σβέσης ή/και μείωσης της
φωτεινότητας των συστημάτων φωτισμού.
Ενεργειακή Σήμανση


Οι συσκευές που θα προμηθεύεται στο εξής το Δημόσιο πρέπει να φέρουν
ενεργειακή σήμανση και πιστοποιημένη ένδειξη ενεργειακής απόδοσης. Τα
κλιματιστικά, τα ψυγεία, οι ψυγειοκαταψύκτες και οι κουζίνες θα φέρουν
κατ' ελάχιστο Ενεργειακή Σήμανση "Α" ενώ οι οθόνες υπολογιστή, φορητοί
υπολογιστές, εκτυπωτές και μηχανές φάξ θα φέρουν την πιστοποιημένη
ένδειξη ενεργειακής απόδοσης "EnergyStar" ή άλλη ισότιμη.
Πρόσθετα μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας


Σε περίπτωση που σε μισθωμένα κτήρια δεν συναινεί ο κύριος ή όταν
προκύπτει ως άμεσης ανάγκης από την έκθεση της ενεργειακής καταγραφής
η εφαρμογή συνολικών παρεμβάσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας, τότε
προτείνεται η εφαρμογή κάποιων απλών παρεμβάσεων. Προτείνεται, για
παράδειγμα, η τοποθέτηση στην ταράτσα επιχρίσματος με ψυχρές βαφές
μεγάλης ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία και εναλλακτικά
ανακλαστικής βαφής λευκού χρώματος, εξωτερικοί χρωματισμοί τοίχων με
ψυχρές έγχρωμες ή λευκές βαφές, η τοποθέτηση ανεμιστήρων οροφής, η
χρήση νυχτερινού αερισμού των κτηρίων, η σκίαση, η σκίαση των
κλιματιστικών μονάδων που βρίσκονται στους εξωτερικούς χώρους, η
φύτευση δωμάτων, η ελεύθερη ψύξη κατά τις ενδιάμεσες περιόδους
θέρμανσης/ψύξης, καθώς και η εφαρμογή διατάξεων ανάκτησης θερμότητας.
Ορισμός ενεργειακού υπευθύνου


Για κάθε κτήριο που χρησιμοποιείται από το Δημόσιο ορίζεται ένας
τουλάχιστον ενεργειακός υπεύθυνος, ο οποίος μπορεί να είναι αρμόδιος
για παραπάνω από ένα κτήρια. Ο ενεργειακός υπεύθυνος θα είναι
μηχανικός ΠΕ σχετικής με το αντικείμενο ειδικότητας ή κατηγορίας ΤΕ
εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχος της κατηγορίας ΠΕ. Επιλέγεται από το ΓΓ
του αρμόδιου υπουργείου ή Περιφέρειας ή το όργανο διοίκησης του
αρμόδιου φορέα.
Αρμοδιότητες ενεργειακού υπευθύνου


Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του ενεργειακού υπευθύνου είναι η συλλογή
στοιχείων για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, πετρελαίου, φυσικού
αερίου και όποιου άλλου χρησιμοποιούμενου καυσίμου, η τήρηση αρχείου
ενεργειακής κατανάλωσης κάθε κτηρίου, η σύνταξη ετήσιας συνοπτικής
έκθεσης ενεργειακής καταγραφής και ελέγχου, η καταγραφή των
ενεργειακών στοιχείων σε σχέση με τη χρήση του κτηρίου που θα
περιλαμβάνει τη συσχέτιση των ενεργειακών καταναλώσεων με τα
προβλήματα λειτουργίας και η συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου
συνοπτικής ενεργειακής επιθεώρησης. Προβλέπεται επίσης η διενέργεια
χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού των αναγκαίων παρεμβάσεων
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και η σύνταξη ετήσιας
έκθεσης που θα υποβάλλεται προς αξιολόγηση στη Διεύθυνση Ανανεώσιμων
Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης έως τις 31
Μαρτίου κάθε έτους. Θα ελέγχει τέλος την ορθή λειτουργία των κεντρικών
εγκαταστάσεων θέρμανσης - ψύξης και θα είναι υπεύθυνος για την
περιοδική τους συντήρηση, την οποία και θα επιβλέπει.
Ευθύνη εφαρμογής


"Η αρμοδιότητα του συντονισμού της υλοποίησης των μέτρων της παρούσας
απόφασης, καθώς και της
εισήγησης νέων μέτρων προς τους αρμόδιους Υπουργούς, ανήκει στους
Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Εσωτερικών και Ανάπτυξης, οι οποίοι
επικουρούνται στο έργο τους από το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής
Στρατηγικής (Σ.Ε.Ε.Σ)."
Η παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων σε κάθε κτήριο του Δημοσίου
ασκείται από το Γενικό Γραμματέα κάθε υπουργείου και αυτός με τη σειρά
του θα ενημερώνει τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Εσωτερικών
και Ανάπτυξης εγγράφως σε τακτά χρονικά διαστήματα.


Το κείμενο του ΦΕΚ θα το βρείτε ΕΔΩ
(Πηγή: ΚΑΠΕ)
Σημείωση: Ο πλήρης τίτλος της ΚΥΑ είναι:
Αριθμ. Δ6/Β/14826"Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και
την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα"
ΦΕΚ 1122Β , 17/6/2008
Παρατηρήσεις


Παρά τις φιλόδοξες, σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση, παρεμβάσεις
που προτείνονται στα συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού και φωτισμού, η
Απόφαση αυτή περιλαμβάνει ταυτόχρονα ένα τεράστιο "παραθυράκι" το
οποίο εντοπίζεται στο άρθρο 8 - Πρόσθετα μέτρα για την εξοικονόμηση
ενέργειας (βλ. παραπάνω).
Στο άρθρο αυτό, ούτε λίγο ούτε πολύ, αναφέρεται ότι αν ο ιδιοκτήτης
ενός μισθωμένου από το Δημόσιο κτηρίου δε συμφωνεί με τις
προτεινόμενες παρεμβάσεις τότε πολύ απλά αυτές δε θα γίνουν! Δε θα
γίνουν όμως και στην περίπτωση που, ανεξάρτητα αν το κτήριο είναι
μισθωμένο ή ιδιόκτητο, "δεν προκύπτουν ως άμεσης ανάγκης από την
έκθεση της ενεργειακής καταγραφής", δηλαδή, σε μετάφραση, στην
περίπτωση που δεν αποτελούν προτεραιότητα της υπηρεσίας που στεγάζεται
στο εκάστοτε κτήριο...
Καθώς πολύ μεγάλο τμήμα των υπηρεσιών του δημόσιου και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα στεγάζεται -και θα στεγάζεται- σε μισθωμένα κτήρια, και
καθώς επίσης για αρκετές υπηρεσίες και φορείς ενδέχεται να μην
αποτελέσει προτεραιότητα ο περιορισμός της ενεργειακής κατανάλωσης, το
άρθρο αυτό στην ουσία περιορίζει κατά πολύ την εφαρμογή της ΚΥΑ,
μετατρέποντάς την, ουσιαστικά, σε προαιρετική!
Το άρθρο 8 αναφέρει επίσης ότι στην περίπτωση που δεν εφαρμοστούν
συνολικές παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας μπορούν
εναλλακτικά να εφαρμοστούν άλλες "απλές" τεχνικές. Πρόκειται όμως για
ευχολόγια και προτάσεις, που δε συνοδεύονται από δεσμεύσεις και
κίνητρα και συνεπώς οι ελπίδες για τη μαζική εφαρμογή τους είναι
περιορισμένες...
Ο "απλές" αυτές τεχνικές, όπως πράσινες στέγες, σκίαση, τοποθέτηση
ανεμιστήρων οροφής και νυχτερινός δροσισμός αποτελούν βασικά στοιχεία
βιοκλιματικού σχεδιασμού και θα έπρεπε ίσως να δοθεί μεγαλύτερη
σημασία στην εφαρμογή τους.

2 comments:

logia said...

καλησπέρα και πάλι!
πού μπορεί να απευθυνθεί κανείς όταν οι συνθήκες στο χώρο δουλειάς δεν είναι σωστές και υποφέρουν οι εργαζόμενοι; Αερισμός, κλιματισμός, φωτισμός κλπ. παρατηρούνται κυρίως πονοκέφαλοι, υπνηλία, δακρύρια, δυσκολία στην ανάγνωση, τοπικά πολύ κρύο ή πολύ ζέστη στην ίδια αίθουσα.
Θα σας ήμουν ευγνώμων εάν μου δίνατε κάποιες κατευθύνσεις. ¨Εχω διαβάσει το βιβλίο σας "οικολογική αρχιτεκτονική" και εκτιμώ, οτι θα γνωρίζετε πού μπορούμε να απευθυνθούμε.
Σας ευχαριστώ!

tsipiraskostas said...

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΟΥΘΕΝΑ !
ΠΡΑΚΤΙΚΑ,ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ,ΣΤΟ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΠΕΡΠΑ, ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,ΚΛΠ
ΟΜΩΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ,ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,...